My story "Mr. Empty Pockets" in Sortes Magazine, out now. https://sortes.co/#carr

My story "Mr. Empty Pockets" in Sortes Magazine, out now. https://sortes.co/#carr