My story "She, Who . . ." in The World of Myth Magazine, out now.

My story "She, Who . . ." in The World of Myth Magazine, out now.https://jayzohub.com/darkmythproductions/theworldofmyth/98/scifi/she_who/she_who.html?fbclid=IwAR1yZSAP4dLSP0J4ddfg96OEFHNlHfA9bxX588GKUvFKDBV3LR6IyvQnzDg